Vilkår og betingelser på Markedsmateriell.no

Vilkår & betingelser på markedsmateriell.no

1. TILBUD OG AVTALE
1.1. Salg fra Markedsmateriell.no er primært til forretningsdrivende og alle priser er derfor oppgitt eks mva. Mva blir lagt til i handlekurven før du sender bestillingen. En avtale om produksjon anses inngått ved innsendt ordre fra Markedsmateriell.no eller skriftlig bestilling. Produksjonen blir gjennomført av Markedsmateriell.no og/eller hos underleverandører.

2. PRIS OG PRISFORUTSETNINGER

2.1. Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK), eksklusive merverdiavgift (MVA 25%), ferdigstilling og frakt. Vi forbeholder oss retten til å endre produktdata og priser fortløpende uten varsel. Vi tar forbehold om feil i tekster, priser og utsolgte varer. Et eventuelt fritak fra merverdiavgift må kunden dokumentere overfor Markedsmateriell.no.

2.2. I prisen inngår ikke:
Merarbeid eller omkostninger som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnlagsmaterialet er ufullstendig eller mangelfullt.
Meromkostninger som følge av kundes ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse.
Meromkostninger – herunder eventuell bruk av overtid – som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives kunden.
Meromkostninger til materiell/råvarer som er spesielt innkjøpt for en ordre og som blir overflødig fordi kunde endrer sin ordre etter at avtale er inngått.

2.3. Kunden forplikter å kvalitetssikre alle trykkeklare filer vi mottar til produksjon. Originalmateriell skal leveres i digital form som trykklare filer / PDF i netto størrelse 1:1, eller som skalerbare filer. Vi forbeholder oss retten til å foreta små justeringer dersom det foreligger mangler hos kunden. Derfor forbeholder vi oss retten til å ta seg betalt for dette nødvendige arbeidet.

3. LEVERINGEN
3.1. Produksjonstid er normalt 3-5 arbeidsdager og 7-10 arbeidsdager (avhengig av produktet) fra godkjent korrektur og/eller mottatte trykkfiler.

3.2. Markedsmateriell.no skal uten ugrunnet opphold underrette kunde om forhold som medfører forsinkelse av levering, herunder forsinkelse som skyldes ufullstendig arbeidsgrunnlag eller endring i oppdraget etter at arbeidet ble igangsatt. Krav om erstatning for forsinkelse må fremsettes senest 8 dager etter faktisk levering for å kunne gjøres gjeldende.

3.3. Blir kunden skadelidende som følge av for sen levering, kan han kreve erstatning for dokumenterte direkte tap begrenset oppad til 10 % av fakturabeløpet for den vare som er forsinket.

4. BETALINGEN
4.1. Markedsmateriell.no benytter seg kun av fakturering ovenfor sine kunder og foretar derfor en kredittsjekk av samtlige foretak. Om en kreditt ikke godkjennes, så må kunden forskuddsbetale.

4.2. Betaling skal skje innen 10 dager etter fakturadato, med mindre annet er avtalt med kunde. Betaling har funnet sted når beløpet er registrert på konto disponert av Markedsmateriell.no

4.3. Markedsmateriell.no forutsetter at samtlige privatpersoner må forskuddsbetale sin ordre, før tilhørende produkter blir iverksatt for produksjon og leveranse.

4.4. Markedsmateriell.no forbeholder seg retten til å stanse igangværende arbeid dersom kunden ikke har betalt en forfalt fordring.

4.5. Ved oppdrag som er spesielt store, og som har en produksjonstid over to uker, har Markedsmateriell.no rett til å fakturere a- konto etter hvert som deler av oppdraget blir utført.

4.6. For kunder som ikke vurderes som kredittverdige kreves det forhånds- betaling. Alle privatpersoner må forskuddsbetale sin ordre før prosessen med produksjon og leveranse iverksettes.

5. MANGLER
5.1. Markedsmateriell.no har ikke ansvar for feil og mangler som kunden ikke har rettet i korrektur.

5.2. Oppfatter kunden leveringen som mangelfull, må han reklamere skriftlig og innen 8 dager. Dersom det reklameres for sent, mistes muligheten til å gjøre mangelen gjeldende.

5.3. Dersom det rettidig reklameres over en mangel som ikke er mer graverende enn at det leverte produkt likevel kan benyttes til sitt formål (ingen forringelse av markedsverdi eller informasjonsverdi), begrenses kundens krav til eventuelt prisavslag. Markedsmateriell.no sitt ansvar er uansett begrenset oppad til 25 % av fakturabeløpet for den vare som er mangelfull.

5.4. Dersom mangelen er av en slik art at det leverte produkt ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp ikke kan skje innen rimelig tid, kan kunden heve kjøpet. Eventuell heving betinger at varen ikke blir benyttet, samt tilbakelevert i sin helhet.

5.5. Kunden kan ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap – herunder, men ikke begrenset til, driftstap, avsavnstap, følgeskader og tapt fortjeneste – som følge av mangel på det leverte produkt.

5.6. Markedsmateriell.no skal alltid først gis muligheten til å rette opp mangelfull levering med ny, eller supplerende levering, før økonomisk kompensasjon er aktuelt.

6. RETUR OG REFUSJON
6.1 Alle bestillinger betraktes som bindende. Hvis en kunde ønsker å annullere en ordre, forbeholder vi oss retten til å belaste kunden for påløpte kostnader i forbindelse med klargjøring og produksjon. Salg fra Markedsmateriell.no er i all hovedsak til forretninger og næringsdrivende og derfor ingen automatisk returrett eller rett til refusjon. Markedsmateriell.no kan imidlertid etter nærmere avtale ta varer i retur. Retur uten avtale krediteres ikke. Ved retur forutsetter vi at varen er «som ny», ubrukt og i originalemballasje. Vi erstatter ikke skader forårsaket av kunden. I tilfeller hvor retur er avtalt, betaler kunden fraktkostnadene. Som følge av kostnader med pakking, lager og arbeidstid vil kunde i tillegg bli belastes 15% av varens verdi ved retur. Spesialtilpassede produkter kan ikke tas i retur.

7. ANSVARSBEGRENSNING
7.1. Såfremt levering hindres p.g.a. Force Majeure, er Markedsmateriell.no ikke forpliktet til å opprettholde kontraktfestet leveringstid eller til å betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering.

7.2. Det påligger kunden å innestå for at det foreligger lovlig hjemmel for re- produksjon og trykking av alle elementer i bestillingen. Dersom ordren innbefatter montering, påligger det likeledes kunden å innestå for at alle offentlige godkjenninger for plassering og montering foreligger.

8. EIENDOMSRETT
8.1. Forslag, skisser, tegninger og originalmateriell som er utarbeidet av Markedsmateriell.no , er Markedsmateriell.no’s eiendom og kan ikke kreves utlevert av kunden hvis dette ikke er avtalt på forhånd. Grunnlags- materiell må bare anvendes av kunden.

9. TVISTER
9.1. Tvister mellom partene om forståelsen og gjennomføring av denne avtale, er partene enige om å forsøke løse ved forhandlinger. Oppnås ikke enighet kan hver av partene kreve at saken skal avgjøres ved voldgift etter tvistemålslovens kapittel 32.

KONTAKTINFORMASJON

Markedsmateriell.no

Adresse
Varnaveien 39b
1626 Moss

Telefon: 48 32 72 22
Epost: post@markedsmateriell.no
Internett: www.markedsmateriell.no